Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Thông tin cá nhân
Họ và Tên
: Lê Thị Nga
Chức vụ
: Chuyên viên
Đơn vị
: SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
Kết quả đánh giá
Số điểm
: 0
Rất tốt
0 bình chọn
Tốt
0 bình chọn
Bình Thường
0 bình chọn
Không tốt
0 bình chọn
Vui lòng nhập mã hồ sơ (*)