Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông đến hết ngày 31/12/2013
Ngày đăng:   26/01/2015
 

  

Ngày 03/7/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 933/QĐ-BTTTT, về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông đến hết ngày 31/12/2013, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trong kỳ hệ thống hóa đầu tiên;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trong kỳ hệ thống hóa đầu tiên;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nươc của Bộ Thông tin và Truyền thông trong kỳ hệ thống hóa đầu tiên.

Xem toàn văn nội dung Quyết định tại đây

 

In trang