Quyết liệt trong công tác chỉ đạo kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa.
Ngày đăng:   26/01/2015
 

Chiều ngày 25/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Về phía Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp có đồng chí Nguyễn Duy Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính là Trưởng đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Phạm Thanh Sơn - Quyền Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị, cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, huyện, thị liên quan.

Trong 02 ngày (24 và 25/6/2014), Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính tại tỉnh Thanh Hóa. Đợt kiểm tra này nhằm giúp Bộ Tư pháp nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ biểu dương những cá nhân, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác này và chấn chỉnh, xử lý kịp thời những vấn đề thực hiện chưa đúng với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Trong 02 ngày làm việc, Đoàn công tác đã đi kiểm tra tại 02 Sở (Giao thông Vận tải, Tài nguyên Môi trường), 01 đơn vị cấp huyện (UBND thị xã Sầm Sơn), 01 đơn vị cấp xã (phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn). Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát TTHC; quy trình thực hiện việc đánh giá tác động, cho ý kiến, thẩm định về quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; việc công bố, công khai, tiếp nhận, giải quyết thực hiện TTHC; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC.

 

Đoàn công tác Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp thông báo

kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Thanh Hóa

Tại Hội nghị, Đại diện Đoàn công tác đã thông báo kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, đồng chí Nguyễn Duy Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC chia sẻ những khó khăn do thời gian chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát TTHC từ Văn phòng UBND tỉnh sang trực thuộc Sở Tư pháp; tuy nhiên tỉnh Thanh Hóa đã khắc phục để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về công tác chỉ đạo điều hành, đồng chí Nguyễn Duy Hoàng biểu dương sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, toàn diện về các mặt hoạt động của công tác kiểm soát TTHC, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành tương đối đầy đủ các văn bản làm cơ sở hoạt động kiểm soát TTHC, như: Kế hoạch kiểm soát TTHC của tỉnh Thanh Hóa năm 2014, các quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát quy định, công bố TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện các quy định về giải quyết TTHC khá nghiêm túc, kết quả cho thấy tính đến ngày 24/6/2014, bộ TTHC của cơ quan hành chính các cấp ở địa phương được Chủ tịch UBND tỉnh công bố đang thực hiện là 1.758 thủ tục (trong đó, cấp tỉnh là 1.292 thủ tục; cấp huyện là 266 thủ tục, cấp xã là 199 thủ tục). Các đơn vị đã áp dụng triển khai thực hiện cơ chế "một cửa" nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đặc biệt, hầu hết các đơn vị đã thực hiện công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ Website, địa chỉ email cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ. Bởi thế, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp ở một số đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Cần khẩn trương công bố kịp thời các văn bản QPPL mới đã có hiệu lực; tiếp tục công bố cập nhật mới TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ một số lĩnh vực; chú ý về quy trình ban hành văn bản QPPL; đồng thời phải nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC cho các cán bộ công chức.

Sau khi nghe báo cáo của Đoàn công tác, đồng chí Phạm Thanh Sơn - Quyền Giám đốc Sở Tư pháp thống nhất với kết quả kiểm tra của Đoàn công tác, đồng thời lý giải một số nguyên nhân hạn chế của tỉnh Thanh Hóa là một phần do địa bàn rộng nên công tác lãnh, chỉ đạo và kiểm soát chưa được chặt chẽ. Đại diện tỉnh Thanh Hóa hứa sẽ đúc rút kinh nghiệm và tiếp thu ý kiến để triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quyết liệt, hiệu quả hơn, và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Nhân đây, đồng chí cũng kiến nghị một số vấn đề với Bộ Tư pháp, như: Bổ sung nhân lực trực tiếp tham mưu, giúp việc quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; sớm xây dựng triển khai phần mềm "Báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC".

Bích Phương

In trang