Tên đơn vị Tiếp nhận Đã giải quyết Đang giải quyết Quá hạn Tỷ lệ giải quyết
Tổng số Kỳ trước Tiếp nhận mới Tổng số Sớm hạn Đúng hạn
{{($index + 1) + '. ' + row.C_NAME}} {{parseInt(row.C_COUNT_KY_TRUOC) + parseInt(row.C_COUNT_TIEP_NHAN)}} {{row.C_COUNT_KY_TRUOC||0}} {{row.C_COUNT_TIEP_NHAN||0}} {{parseInt(row.C_COUNT_TRA_SOM_HAN) + parseInt(row.C_COUNT_TRA_DUNG_HAN)}} {{row.C_COUNT_TRA_SOM_HAN||0}} {{row.C_COUNT_TRA_DUNG_HAN||0}} {{ parseInt(row.C_COUNT_BO_SUNG) + parseInt(row.C_COUNT_NVTC) + parseInt(row.C_COUNT_THUE) + parseInt(row.C_COUNT_THU_LY_CHUA_DEN_HAN) }} {{ parseInt(row.C_COUNT_THU_LY_QUA_HAN) + parseInt(row.C_COUNT_TRA_QUA_HAN) }} {{ formatTyle((parseInt(row.C_COUNT_TRA_SOM_HAN) + parseInt(row.C_COUNT_TRA_DUNG_HAN) + parseInt(row.C_COUNT_BO_SUNG) + parseInt(row.C_COUNT_NVTC) + parseInt(row.C_COUNT_THUE) + parseInt(row.C_COUNT_THU_LY_CHUA_DEN_HAN) ) / (parseInt(row.C_COUNT_KY_TRUOC) + parseInt(row.C_COUNT_TIEP_NHAN))) }}
Tổng số {{data.length}} Đơn vị {{sumTiepNhan}} {{sumTiepNhanKT}} {{sumTiepNhanTK}} {{sumDaGiaiQuyet}} {{sumDaGiaiQuyetSomHan}} {{sumDaGiaiQuyetDungHan}} {{sumDangGiaiQuyet}} {{sumQuaHan}} {{sumTyLe}}